Witamy

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. UCZESTNICY

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

5. PRZEBIEG KONKURSU

6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

7. NAGRODA

8. PRAWA AUTORSKIE

9. DANE OSOBOWE

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

11. REKLAMACJE

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

================================

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest KIK TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394343, z siedzibą pod adresem ul. Legnicka nr 21A, 53-671 Wrocław, o kapitale zakładowym 4 414 700,00 złotych, posiadająca NIP 8971777132 oraz REGON 021685533 („ Organizator”, „Administrator Danych Osobowych”, „ADO”).

1.2. Obsługującym konkurs na zlecenie Organizatora jest Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Laskowicka 7, 51-523 Wrocław, NIP: 8952178057 („Agencja”, „Administrator”, „Podmiot Przetwarzający” na zlecenie ADO).

1.3. Jeżeli w niniejszym dokumencie mowa jest, że jakiejś czynności dokonuje Organizator, to równoważnym z działaniem samego Organizatora jest również działanie w jego imieniu Agencji – w zakresie przeprowadzenia Konkursu i wszelkich czynności z tym związanych, wszelkie działania Agencji domyślnie uznawane są za działania Organizatora. Analogicznie, wszelkie czynności Agencji (Administratora), dokonywane w ramach Konkursu (w tym sygnowane jako „Administrator”), uznawane są za działania bezpośrednie samego Organizatora.

1.4. Celem konkursu („Konkurs”) jest zebranie przez Organizatora zapisów na darmowy newsletter, a w nagrodę za zapisanie się na newsletter wśród prenumeratorów, którzy prawidłowo przejdą Quiz Wiedzy o KiK („Quiz”) oraz ciekawie odpowiedzą na Pytanie Konkursowe („Pytanie”), wybrany przez Organizatora zwycięzca (który najciekawiej odpowie na Pytanie) otrzyma nagrodę w postaci weekendowego pobytu dla dwóch osób w wakacyjnym kurorcie o wartości 3 000 zł netto („Nagroda”) – podatek opłaca Organizator

1.5. Konkurs odbywa się na stroniewww.konkurs.kik.pl („ Strona Konkursu”)

1.6. Konkurs Organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („ Obszar”).

1.7. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin („ Regulamin”).

1.8. Niniejszy Regulamin, w zakresie nagród, stanowi przyrzeczenie ogłoszone publicznie przez Organizatora w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

1.9. Organizator zobowiązuje się powyższego przyrzeczenia dotrzymać, przy czym może się w tym celu posłużyć osobami trzecimi, w szczególności zaś Agencją (jednakże wyłączna odpowiedzialność z tytułu przyrzeczenia spoczywa na Organizatorze).

2. UCZESTNICY

2.1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła w chwili przystąpienia do konkursu lat 18.

2.2. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy lub współpracownicy (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego – nie tylko pracy, ale też umów cywilnych) Organizatora lub Agencji, ani ich rodziny lub osoby bliskie.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

3.1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez rejestrację Uczestnika na Stronie Konkursu.

3.2. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane oraz musi spełniać warunki przewidziane dla Uczestników.

3.3. Uczestnik wypełnia formularz („Formularz Konkursowy”) z danymi, stanowiący zgłoszenie do konkursu i zawierający zarazem zadanie konkursowe w postaci Quizu i Pytania („Zadanie Konkursowe ”).

3.4. Wszyscy Uczestnicy muszą się zarejestrować za pomocą używanego przez siebie osobiście adresu mailowego (nie będzie on publicznie ujawniany).

3.5. W procesie rejestracji / zgłoszenia do Konkursu (zapisując się do newslettra), Uczestnik podaje m. in. następujące dane („ Część Informacyjna Zgłoszenia”):

a) Adres e-mail

b) Płeć

c) Data urodzenia

3.6. Ponadto w ramach rejestracji / zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik musi wykonać też Zadanie Konkursowe w postaci udzielania wszystkich prawidłowych odpowiedzi w Quizie oraz odpowiedzi na Pytanie otwarte („ Część Konkursowa Formularza”).

3.7. Quiz polega na odpowiedzi na następujące pytanie: czy w tym mieście znajduje się sklep KiK? – pod pytaniem w ramach tego Quizu zostaną umieszczone 3 zdjęcia miast z Polski, a pod nimi możliwości odpowiedzi tak/nie (Quiz).

3.8. Pytanie otwarte – w ramach tej części Zadania Konkursowego, Uczestnik musi odpowiedzieć na Pytanie: „ Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać weekend w wakacyjnym kurorcie?

3.9. Proces rejestracji / zgłoszenia do Konkursu kończy się zatwierdzeniem (wysłaniem) przez Uczestnika Formularza Konkursowego, stanowiącego Zgłoszenie Konkursowe („Zgłoszenie Konkursowe”).

3.10. Wymogi Zgłoszenia Konkursowego:

a) W Zadaniu Konkursowym Uczestnik jest zobowiązany zamieścić odpowiedzi we właściwych polach Formularza Konkursowego, mieszcząc się w limitach liczby znaków przewidzianych dla poszczególnych pól (chodzi w szczególności o pole dotyczące Pytania otwartego w Części Konkursowej Formularza). Odpowiedzi muszą być sporządzone w języku polskim, poprawną polszczyzną oraz muszą stanowić wypowiedzi, których Uczestnik jest autorem i do których Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.

b) Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, jak również nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym – co szczególnie ważne – nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

c) Zadanie Konkursowe nie może zawierać przekazu w jakikolwiek sposób pochwalającego lub propagującego faszyzm, nazizm, komunizm i/lub inne systemy zbrodnicze lub totalitarne, nie może zawierać też mowy nienawiści, ani treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego utrwalonymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

d) W szczególności też Zadanie Konkursowe nie może stać się nośnikiem przekazu dla treści o charakterze pornograficznym czy innych treści naruszających poczucie dobrego smaku u przeciętnego człowieka z kręgu kultury europejskiej i nie może naruszać wyznawanych w cywilizowanym świecie wartości.

e) Powyższe zasady dotyczą zwłaszcza Pytania otwartego, które w szczególności nie może naruszać cudzych praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich, nie może zawierać w sobie elementów przemocy lub pornograficznych, lub naruszających dobry smak, zasady współżycia społecznego i ustalone w naszym kraju zwyczaje.

3.11. Uczestnik naruszający powyższe Wymogi Zgłoszenia Konkursowego może zostać wykluczony z Konkursu.

3.12. Po wysłaniu Formularza Konkursowego, Uczestnik dostaje maila z informacją o przyjęciu Zgłoszenia Konkursowego i informacją jakich odpowiedzi udzielił w Zadania Konkursowym – w szczególności w Quizie i Pytaniu otwartym.

3.13. Uczestnik potwierdza swoje zgłoszenie poprzez kliknięcie odpowiedniego Linku Aktywacyjnego z otrzymanego maila.

3.14. Rozpoczęcie uczestnictwa w Konkursie rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przez Uczestnika w Link Aktywacyjny i wyświetlenia się stosownego komunikatu na Stronie Konkursowej (liczy się data i czas zarejestrowane w systemie informatycznym i tabeli systemu bazy danych Strony Konkursowej – „Skuteczna Aktywacja”).

3.15. Po Skutecznej Aktywacji, Uczestnik staje się Aktywnym Uczestnikiem („ Aktywny Uczestnik”) i aktywnie bierze udział w Konkursie.

3.16. Aktywny Uczestnik staje się subskrybentem newslettera wysyłanego przez Organizatora na e-mail podany w Formularzu Konkursowym – Części Informacyjnej Zgłoszenia.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 21 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

4.2. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia Konkursowe aktywowane ( Skuteczna Aktywacja) w okresie od dnia 21 maja 2018 roku (od godziny 00:00:01), do dnia 30 czerwca 2018 roku (do godziny 23:59:59).

5. PRZEBIEG KONKURSU

5.1. Udział w konkursie polega na wykonaniu Zadania Konkursowego (Quiz i Pytanie otwarte), zapisaniu się do newslettera poprzez wypełnienie Części Informacyjnej Formularza Zgłoszeniowego, potwierdzeniu akceptacji niniejszego Regulaminu i Skutecznej Aktywacji zgłoszenia przez Uczestnika.

5.2. Warunkiem nominacji Aktywnego Uczestnika do Nagrody jest 100% prawidłowych odpowiedzi w ramach Quizu („ Uczestnik Nominowany”) oraz odpowiedź na Pytanie otwarte.

5.3. W chwili wyboru Zwycięzcy, Uczestnik Nominowany musi być aktywnym subskrybentem newslettera – w przypadku, gdy w chwili wyboru Zwycięzcy zostanie stwierdzone, iż Uczestnik Nominowany nie jest już subskrybentem newslettera, traci on status Uczestnika Nominowanego i zostaje zdyskwalifikowany.

6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

6.1. Spośród Uczestników Nominowanych, z zastrzeżeniem punktu 5.3 niniejszego Regulaminu powyżej, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa („Komisja Konkursowa” / „ Komisja”) wybierze Zwycięzcę („Zwycięzca” ).

6.2. Komisja wybierze spośród Uczestników Nominowanych, o której mowa powyżej Zwycięzcę – osobę, która zdaniem Komisji udzieliła najciekawszej odpowiedzi na Pytanie otwarte: „ Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać weekend w wakacyjnym kurorcie?

6.3. Wybór Zwycięzcy odbędzie się do dnia 7 lipca 2018 roku.

6.4. Organizator ogłosi na Stronie Konkursowej odpowiedź na Pytanie otwarte, która wygrała oraz powiadomi Zwycięzcę mailowo o wygranej, prosząc Zwycięzcę o zwrotne przekazanie danych koniecznych dla realizacji wygranej – Nagrody oraz ustalenia terminu realizacji.

6.5. W razie braku kontaktu zwrotnego od Zwycięzcy, zgodnie z punktem powyższym, przez okres dłuższy niż 7 dni, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany i w ciągu 3 kolejnych dni roboczych Organizator – Komisja, wybierze kolejnego Zwycięzcę.

6.6. W razie potrzeby, procedura będzie powtarzana do skutku.

7. NAGRODA

7.1. Nagrodą jest weekend (dwudniowy) dla 2 osób w wakacyjnym kurorcie o wartości 3.000 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych netto) – podatek opłaci Organizator („Nagroda”);

7.2. Zwycięzca, zgodnie z procedurą z punktu 6 niniejszego Regulaminu, w toku kontaktu mailowego zostanie poinformowany o tym, jaki wakacyjny kurort zostanie mu zaproponowany oraz przedstawione zostaną proponowane terminy realizacji w okresie od lipca do września 2018 roku.

7.3. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent miesięczny za Nagrodę.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Aktywny Uczestnik udziela Organizatorowi i Agencji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (obejmującej geograficznie cały świat) do utworów jakie powstały w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego na następujących płaszczyznach eksploatacji (w szczególności chodzi o odpowiedź na Pytanie otwarte):

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8.2. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości licencja, o której mowa wyżej dotyczy również następujących pól eksploatacji uszczegółowionych poniżej:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu niezależnie od użytej techniki, w szczególności wytwarzania egzemplarzy utworu drogą zapisu optycznego, zapisu cyfrowego, zapisu analogowego;

b) obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu;

c) rozpowszechniania utworu w inny sposób, a w szczególności w zakresie: publicznego wykonywania (udostępniania), wystawiania, wyświetlania, odtwarzania dźwiękiem, obrazem lub obrazem i dźwiękiem, w tym przy użyciu nośników bądź przy użyciu urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego;

d) nadań, bez względu na użytą technikę, w tym: przewodowych lub bezprzewodowych, naziemnych lub satelitarnych, reemisji (nadań równoczesnych, dokonywanych całości i bez zmian przez innego nadawcę), jak również dokonywanych, w innym czasie lub ze zmianami, przez tego samego lub innego nadawcę;

e) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f) rozporządzania utworami na nośnikach dla własnego użytku nabywców, w tym osobistego oraz w celu publicznych wykonań, nadań, odtworzeń, wprowadzania do sieci, rozpowszechniania utworów za jej pomocą najmu lub użyczania;

g) wykorzystania w innych utworach w postaci niestanowiącej opracowania, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania, w zakresie objętym lit. a.-f.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Aby wziąć udział w konkursie i otrzymywać nasz newsletter – prosimy podaj dane wskazane w formularzu. Podanie ich jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie ani otrzymywać newslettera.

9.2. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest KIK TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394343, z siedzibą pod adresem ul. Legnicka nr 21A, 53-671 Wrocław, o kapitale zakładowym 4 414 700,00 złotych, posiadająca NIP 8971777132 oraz REGON 021685533

9.3. W celu realizacji praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (o których poniżej) lub uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: dane@bvmg.pl

9.4. Dane osobowe zwykłe zawarte w formularzu rejestracyjnymoraz, w przypadku Zwycięzcy, przekazanych w celu realizacji wygranej, przetwarzamy na potrzeby organizacji konkursu / realizacji nagrody oraz w celu przesyłania treści marketingowych i ofert handlowych w formie newslettera. Dane te przetwarzamy również w związku z możliwością złożenia reklamacji związanej z konkursem oraz dochodzenia roszczeń i obroną przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach podatkowych i rachunkowych umożliwiających rozliczenie przeprowadzonego konkursu.

9.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie usprawiedliwionych interesów: niezbędność do realizacji konkursu, w tym zwrotnego kontaktu z Uczestnikiem, realizacji nagrody i rozpatrzenia reklamacji związanej z konkursem, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, a w przypadku wysyłki newslettera – marketing bezpośredni naszych produktów i usług. W przypadku konieczności rozliczenia konkursu podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników są przepisy prawa.

9.6. Odbiorcami danych Uczestników mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Uczestnikami i pomagają nam w organizacji konkursu lub realizacji nagrody, w tym Agencja, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu ITzapewniający wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych.

9.7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu, aw zakresie potrzebnym do świadczenia newslettera- skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na potrzeby rozpatrzenia reklamacji związanej z konkursem lub na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego .


9.8. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

9.9. Zgoda na newsletter może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy przesłanie dyspozycji na wskazany powyżej adres mailowy, bądź powiadomienie Administratora danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą, przy czym w chwili wyboru Zwycięzcy, Uczestnik Nominowany musi być aktywnym subskrybentem newslettera.


9.10. Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

10.1. W granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę̨ majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem Nagrody, chyba że Organizator naruszył prawo lub niniejszy Regulamin – wtedy jednak jego odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wartości potencjalnych nagród (jeżeli roszczenie ma związek z przyznaniem bądź nie nagrody lub z jej utratą).

10.2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną̨ odpowiedzialność́ w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

10.4. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, zwłaszcza rażącego, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora, o czym zostanie poinformowany drogą mailową (przy zachowaniu jego prawa do Reklamacji).

10.5. W szczególności za rażące naruszenie niniejszego Regulaminu rozumie się przez:

a) Naruszenie przez Uczestnika prawa, a zwłaszcza prawa autorskiego (np. w Zadaniu Konkursowym);

b) Naruszenie czyichś dóbr osobistych (w szczególności w Zadaniu Konkursowym);

c) Naruszenie cudzych praw własności przemysłowej (np. bezprawne wykorzystanie słownych znaków towarowych w Zadaniu Konkursowym);

d) Podszycie się pod inną osobę (kradzież tożsamości).

11. REKLAMACJE

11.1. Bieżące reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane w formie mailowej, nie późniejniż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

11.2. Reklamacje związane z wyborem Zwycięzcy winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Agencji podany na wstępie niniejszego Regulaminu nie późniejniż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru Zwycięzcy.

11.3. Reklamację rozpatruje w imieniu Organizatora Agencja w terminie 3 dni roboczych (w sprawach określonych w punkcie 11.1) lub w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji (w sprawach określonych w punkcie 11.2) oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie mailowej lub pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

11.4. Decyzja Organizatora (Agencji) jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora (Agencji) Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwymsądem powszechnym.

11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

Kontakt w sprawach konkursu proszę kierować na adres – bvmg@bvmg.plOchrona danych

(c) 2019

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z niej oznacza, że w Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne w celach statystycznychoraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Twoim komputerze lub urządzeniu, aby ułatwić Ci korzystanie ze sklepu. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.
Dowiedz się więcej.

Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.